Kursy Instruktorskie

Kursy prowadzone przez Centrum Szkoleniowo - Treningowe WAWDAS Radosław Wiśniewski.

foto-1

Są to kursy na UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora , specjalność: survival, taktyka techniki interwencji

 

logo-pfsp

Polska Federacja Sportu Powszechnego (PFSP) jest Stowarzyszeniem powołanym przez grupę osób  (wybitnych trenerów sportu i wykładowców akademickich, profesorów i doktorów) mających wspólne cele. Dotyczą one m.in. rozwoju i popularyzacji sportu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych jest miasto Kraków. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000394665) i działa zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r Nr 20 poz. 104 z póź. zm., Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855). Stowarzyszenie realizuje swoje cele Statutowe m.in. przez: opracowywanie planów szkolenia oraz programów szkoleniowych sportu, organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania instruktorów, nadawania uprawnień, wynikających z merytorycznej działalności Stowarzyszenia.

"Active-Star" Centrum Usług Rekreacyjno-Szkoleniowych Turystyka Aktywna Sport i Rekreacja Adam Haluch

Centrum Szkoleniowo Treningowe WAWDAS Radosław Wiśniewski.

 foto-2

 

Uprawnienia kursu instruktora SURWIWALU/ TTI

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej wg zatwierdzonego wzoru.
Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu!

Kurs instruktora surwiwalu przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

 foto-3

 

  Kurs instruktora Technik Interwencyjnych przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w  macierzystych jednostkach organizacyjnych formacji mundurowych, ośrodkach i szkołach o profilu mundurowym do prowadzenia  zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli) jak  również prowadzenie zajęć w komercyjnych ośrodkach i klubach, a także prowadzenia zajęć  treningowych z funkcjonariuszami służb mundurowych.

Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już  prowadzących zajęcia.

 foto-4

 

 Wszystkie legitymacje wydaje PFSP, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora!

foto-5